Нашата мисия  е свързана със защита правата на майките и децата, подкрепа и пропаганда на кърменето като най-добро за децата до 6 месечна възраст и продължаването му след това при въвеждане на подходящи допълнителни храни.  Ние работим за прилагането на Международния кодекс за маркетинг на заместителите на кърмата, приет от СЗО/ УНИЦЕФ през 1980 г. и провеждаме перманентен мониторинг на пазара на детски храни за спазването на Резолюциите на СЗО, стандартите на Кодекс Алиментариус и българското законодателство в областта на храните и тяхното етикетиране.

В тази връзка работим и за промяна на нормативната база в България по посока на хармонирането й с eвропейските и международни стандарти на здраве и хранене на децата и защита правата на майките.

 
 

ПРИНЦИПИТЕ, НА КОИТО СЕ ОСНОВАВА НАШАТА РАБОТА