РЕЗУЛТАТИ ОТ МОНИТОРИНГ /юни 2005- декември 2005/

Относно спазването на ILO Конвенция 183,

проведен за Световна коалиция за защита на майчинството

 

Проучване по четири групи основни въпроси:

 •   Подкрепа на майката през периода на бременността;

 •   Подкрепа на майката след раждането;

 •  Семейна подкрепа на майчинството;

 •   Държавна и обществена подкрепа на майчинството.

 

Обхват на проучването:София, Благоевград, Пазарджик, Кюстендил, Бобов дол.

Брой на респондентите: 520  /в това число бременни и майки с деца до три годишна възраст/.

Данни от мониторинга:

 •   Респондентите отговаряха на по 10 въпроса във всяка една от анкетите на четирите групи основни въпроси. Особен интерес представляват въпросите, свързани с подкрепата на работното място от работодателя, медицинските екипи в родилните отделения, членовете в семейната общност и държавните институции и неправителствените организации по спазване на  ILO 183.

 •   Характерът на нарушенията в “подкрепата на майчинството”;

 •   Проблеми и перспективи за защита на майката според разпоредбите на българското законодателство;

 •   Оценки и препоръки на респондентите.

 

РЕЗУЛТАТИ от отговорите, обработени след изследването:

 •  По първа група въпроси:

От общия брой на изследваните лица 520- 432 или 83% отговарят, че са наблюдавани за отразяване на резултатите от бременноста в медицинския им картон, но не приемат, че това е женска консултация. 17% /88/ не са имали такива посещения и са разчитали само на родилния дом.

 

NB:

На всяка 3 жена от анкетираните са предлагани планови раждания с цезарово сечение или 33% /172/ от жените са били уговаряни за такъв вид операция.

Нито една от бременните жени не се е ползвала от полагащата й се по закон двуразова почивка през работното време. 26% от бременните са загубили работното си място поради състоянието си .

 

  По втора група въпроси:

 • 75% /390/ от жените утвърждават, че не са получили никакви информационни материали относно практиките за кърмене и отглеждане на бебетата /изключение BFH във II МБАЛ, София/.

 •  При 12% /63/ от родилките влиянието на рекламата за употреба на заместители на майчината кърма е толкова силно, че те отказват да закърмят детето си още в родилния дом.

 •   92% /478/ утвърждават, че не са получили под никаква форма еднократна материална или финансова помощ от своите работодатели по тяхна инициатива.

 •   20% /104/ от жените не очакват да получат никаква материална или финансова подкрепа от общността, в която живеят.

 •   89% /463/ от ромските жени се надяват на цялостна материална и финасова подкрепа единствено от своята етническа общност.

 •  Като цяло 98% /510/ от жените се надяват да получат подкрепа от компетентните институции.

 •   95% /494/ считат, че престоят им от 3 дни в родилния дом е недостатъчен.

Мнозинството от жените считат, че компетентните институции могат да снабдяват родилните домове с информационни материали относно правата им за социална подкрепа.

 

По трета група въпроси:

 •   Мнението на 98,5% /512/ от жените е, че те се нуждаят от директна семейна подкрепа /в това число поколенческа/, връзка с естественото хранене

 •   85% /442/ от жените се опасяват от социален и психологически дискомфорт, който може да се отрази на семейната подкрепа- безработица, образование, личностни конфликти.

 •   5% /26/ категорично утвърждават, че културата на взаимоотношенията в семейството ще им осигури семейна подкрепа.

 •   За 62% /322/ от жените семейната подкрепа е и юридическо изискване за защита  на техните права. 20% са категорични, че брачните договори са гаранция за семейна подкрепа /поредна брачност, понятието “домашното животно-жена ми”/.

По четвърта група въпроси:

 •   Не се познават законовите уредби по отношение на финансовото социално подпомагане на майчинството.

 •   Създадени са редица пречки с цел минимизиране на правоимащите да получават детски надбавки.