Социално  подпомагане  на  самотните  

майки  и  бащи    

 
 

    Социалното подпомагане на самотните-еднородителски семейства е важен, неотменим елемент от държавната социална политика.То има за цел да социализира, да доближи максимално до обществените структури социалните групи, претърпели събитие с негативни последици за тяхното съществуване. Държавната политика в областа на социалното подпомагане на еднородителските семейства се влияе от следните групи причини:

-процеси на изменение на семейно брачните отношения-ръст на разводите, нарастване броя на самотните хора;

-общи социални рискове- безработица, бедност, жилищни и здравни потребности, конфликти, прояви на девиантно поведение.

     Семейството като форма на съвместно съжителство представлява основна социална група, която активно влияе на формирането на личности.То изпълнява важни социални функции- първична социализация, възпитание а в икономически аспект представлява основна потребителска единица. Когато е налице промяна в семейната структура в резултат на преципитиращо (отключващо) събитие, членовете му са изложени на социален риск- изключеност от обществото, безработица, бедност и т.н.

     Тези обстоятелства са характерна черта за еднородителските семейства (самотните майки и бащи и техните деца), поради което за тях са необходими специални мерки за социална защита.Тези мерки се прилагат както от страна на държавните институции,така и от неправителствени организации. От държавните институции водеща роля имат:

      СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-обществен консултативен орган към Министъра на труда и социалната политика;

       АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ- изпълнителен орган на държавната политика;

       РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ представляват териториални поделения на АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ.

     Основните разпоредби в областта на социалното подпомагане се съдържат в ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ. Социалното подпомагане по силата на нашето законодателство представлява осигуряването на нормални условия за живот и участие в обществото на лицата в неравностойно положение.Социалните помощи се изразяват в:

       предоставяне на средства в пари или натура за задоволяване на жизненонеобходими потребности-храна,облекло,жилище.

       извършване на социални услуги.

     Социалните помощи се отпускат след преценка на обективните обстоятелства. Важен елемент е ролята на социалния работник в този процес, което гарантира успеха в тази дейност.

     Елементи на социално подпомагане се съдържат и в ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА, където в чл.53 е записано че,,на работодател приел на работа безработни жени-самотни майки се предоставят трудови възнаграждения, осигурителни вноски за период до 12 месеца.

     В процеса на социална работа се създават и специализирани звена от типа на звено- Майка и бебе за временно настаняване на самотни майки с малки деца и насърчаване на родителската привързаност. Провеждат се и консултации, обучения за родителски умения в сигурна среда.Необходимо е да се припомни,че самотните еднородителски семейства изискват специални грижи, поради тяхната специфика-отглеждане на дете/деца от един родител.Трябва да припомним и мащабите на това явление у нас-понастоящем самотните майки и бащи са около 25 000,докато през 1985г. те са били около 4700. Извънбрачната раждаемост за този период се повишава многократно от 12% на 46%, което е тревожен сигнал за нашето общество по отношение на ерозията на семейно-брачната институция. 24,5% от семействата с деца са на самотни родители-неомъжени, овдовели, разведени. 21%от децата или 391 460 растат само с един родител. 17%са отглеждани само от майките, а 4%-само от бащи. Тези непълни семейства са изложени на редица социални рискове-социална изолация, безработица, ниски доходи, бедност. В момента България е една от малкото държави по света, в която самотните родители не получават детски добавки. За пример ще посочим Франция, в която социалните институции поемат здравните вноски на самотните майки и техните деца. За съжаление у нас това не е така, при положение, че България е рекордьор по брой на разведени или самотни майки, наред със страни като Русия,Украйна и Полша.

               Важна международна институция представлява ЕАPN-ЕВРОПЕЙСКАТА АНТИБЕДНОСТ МРЕЖА, която прецизира насоките на развитие на социалната защита относно групата на еднородителските семейства. Според ЕАPN най-важните насоки за работа с тези семейства е свеждането до минимум на следните групи рискове:

-липса на достатъчно доходи;

-прекомерно натоварване на родителя и липса на внимание към децата;

-здравни рискове за децата.

    Изводът е, че нашите институции има какво още да усъвършенстват в своята дейност по отношение на самотните, еднородителски семейства. Социалната работа със самотните, еднородителски семейства е функция на модерната социална държава с присъщите й социални дейности- социално и здравно осигуряване, социално подпомагане, социални услуги и ред други защитни механизми.

 

 

 

 

 

    

Автор:ЛюбомирНайденов-магистър,специалист

Управление на човешките ресурси